51.38.185.160

Пользовательское соглашение WMV

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thỏa thuận được áp dụng cho khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ do WebMoney cung cấp thông qua Ví điện tử WebMoney.

2. NỘI DUNG THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG VÍ ĐIỆN TỬ WEBMONEY

2.1. Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là "Thỏa thuận") được hiểu là sự thỏa thuận giữa khách hàng (hay người sử dụng) và Công ty WM Transfer Ltd, đơn vị chủ quản cung cấp dịch vụ Ví điện tử WebMoney.

2.2. Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ của WebMoney. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, khách hàng vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của WebMoney. Khi khách hàng bắt đầu tạo tài khoản Ví điện tử WebMoney hoặc sử dụng các dịch vụ của WebMoney đồng nghĩa với việc khách hàng đã tự nguyện đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận.

2.3. Khách hàng (hay người sử dụng) trong Thỏa thuận này là những cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Ví điện tử WebMoney, dù theo phương thức trực tiếp hay gián tiếp trong suốt quá trình sử dụng, kinh doanh thương mại.

2.4. Thỏa thuận này là văn bản quan trọng mà khách hàng cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa thuận trước khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khi khách hàng sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney đồng nghĩa với với việc khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận, cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa thuận và các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của WebMoney trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách bảo mật, Chính sách sử dụng cookie, Biểu phí, Quy trình giải quyết khiếu nại, Chính sách hoàn trả và các quy định khác có liên quan của WebMoney

2.5. WebMoney có thể điều chỉnh nội dung của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Thỏa thuận đã được điều chỉnh trên website của WebMoney và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những quy định trọng yếu của Thỏa thuận sẽ được WebMoney thông báo trước 15 (mười lăm) ngày trước khi áp dụng hiệu lực. Nếu khách hàng không đồng ý với những nội dung thay đổi của Thỏa thuận, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của WebMoney trước thời điểm những nội dung này bắt đầu có hiệu lực. Khách hàng được xem như đồng ý với những thay đổi của Thỏa thuận nếu vẫn sử dụng dịch vụ của WebMoney sau thời điểm những nội dung thay đổi này có hiệu lực.

2.6. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những quy định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hóa/dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.

3. ĐỊNH NGHĨA, GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG THỎA THUẬN

3.1. Dịch vụ: là Dịch vụ Ví điện tử WebMoney hoặc các dịch vụ do WebMoney cung cấp
3.2. Thông tin truy cập: là mật khẩu, thông tin đăng nhập chi tiết và bất kỳ thông tin bảo mật liên quan đến Tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng;
3.3. Các quy định: là các quy định, hướng dẫn liên quan đến dịch vụ Ví điện tử;
3.4. Tiền điện tử WMV: là đơn vị tiền điện tử được sử dụng trong hệ thống Ví điện tử WebMoney, tỷ lệ quy đổi với tiền Việt Nam đồng là 1:1;
3.5. Tài khoản Ví điện tử/Ví điện tử: là tài khoản chứa tiền điện tử WMV trong hệ thống Ví điện tử WebMoney;
3.6. Nhà cung cấp (Merchant): là một người hoặc một pháp nhân được phép nhận tiền điện tử WMV như thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của mình;
3.7. Tài khoản Merchant: là tài khoản WMV của Nhà cung cấp (Merchant) trong hệ thống của WebMoney;
3.8. Ngày làm việc: là các ngày làm việc của WebMoney ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ;
3.9. Khách hàng/Người sử dụng: là một cá nhân hoặc tổ chức đã được WebMoney chấp thuận đăng ký một Tài khoản Ví điện tử trong hệ thống của WebMoney;
3.10. Lệ phí/Phí dịch vụ: là các khoản phí phát sinh trong quá trình sửa dụng dịch vụ của WebMoney (nếu có);
3.11. Hạn mức giao dịch: là một giới hạn về loại, khối lượng giao dịch được áp dụng khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử WebMoney;
3.12. Số dư (hoặc Số dư tài khoản Ví điện tử): là số dư hiện tại bằng tiền điện tử WMV trong tài khoản Ví điện tử WebMoney của khách hàng;

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG VÍ ĐIỆN TỬ WEBMONEY
4.1. DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ WEBMONEY

Dịch vụ Ví điện tử WebMoney (hay “Dịch vụ”) là dịch vụ nhằm cung cấp cho Người sử dụng tài khoản điện tử định danh do WebMoney phát hành, cho phép người sử dụng lưu giữ một lượng giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi Việt Nam đồng tương đương với số tiền Người sử dụng chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán của WebMoney theo tỷ lệ 1:1; và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Khách hàng có thể sử dụng Ví điện tử WebMoney để:
- Thanh toán hóa đơn
- Mua bán trực tuyến
- Thanh toán mã thẻ điện thoại, game và Top-up
- Các dịch vụ khác
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hệ thống Ví điện tử WebMoney là WMV, tỷ lệ quy đổi với tiền Việt Nam đồng là 1:1
Giá trị tiền tệ trong suốt thời gian lưu trữ trong Ví điện tử WebMoney của Người sử dụng không được trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.
WebMoney không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào được thanh toán thông qua Ví điện tử WebMoney

4.1.1. Mở Ví điện tử WebMoney

WebMoney phát hành Ví điện tử cho khách hàng dựa trên yêu cầu đăng ký trên cơ sở đáp ứng các điều kiện được thực hiện tại website hoặc ứng dụng của WebMoney
Ví điện tử WebMoney được phát hành và sử dụng khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Khách hàng từ 15 tuổi trở lên
- Khách hàng phải có tài khoản ngân hàng trước khi sử dụng Ví điện tử WebMoney
- Mỗi tài khoản ngân hàng chỉ được đăng ký cho 01 (một) Ví điện tử WebMoney
Người sử dụng khi được cấp Ví điện tử được gọi là Chủ Ví điện tử (Chủ Ví)
Số dư tối thiểu là số tiền tối thiểu Chủ Ví phải duy trì trong tài khoản Ví điện tử WebMoney tại mọi thời điểm, tùy theo trường hợp thỏa thuận cụ thể (nếu có)
Số dư khả dụng là số tiền Chủ Ví có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ Ví điện tử của mình. Số dư được phép sử dụng bằng số dư có trong Ví điện tử trừ đi các khoản tạm khóa/phong tỏa, số dư tối thiểu (nếu có)

4.1.2. Phong tỏa Ví điện tử WebMoney

a) WebMoney có quyền phong tỏa/tạm dừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Ví điện tử WebMoney của Người sử dụng khi bị một trong các trường hợp sau:
- Khi WebMoney phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, mâu thuẫn, chưa rõ ràng trong việc thực hiện các giao dịch;
- Khi WebMoney phát hiện/nghi vấn có dấu hiệu bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán;
- Khi có phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử.
b) WebMoney chấm dứt phong tỏa/tạm dừng giao dịch của tài khoản Ví điện tử khi thỏa một trong các điều kiện sau:
- Kết thúc thời hạn phong tỏa;
- WebMoney đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn và/hoặc các nguyên nhân khác dẫn đến việc phong tỏa;
- Sau khi WebMoney xác minh các giao dịch được thực hiện phù hợp. không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;
- Các tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử đã được giải quyết.
c) Số tiền bị phong tỏa sẽ được WebMoney bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.

4.1.3. Tạm khóa Ví điện tử WebMoney

a) Để đảm bảo an toàn cho Chủ Ví, WebMoney sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví điện tử trong trường hợp sau:
- Sau 05 (năm) lần liên tiếp đăng nhập tài khoản Ví điện tử WebMoney không thành công. Chủ Ví có thể đăng nhập lại bình thường sau thời gian tạm khóa.
- Khi WebMoney nhận được thông báo trực tiếp thông qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của WebMoney hoặc bằng văn bản của Chủ Ví về việc thiết bị xác thực bị thất lạc, hoặc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Chủ Ví. Trong trường hợp này, chức năng đăng nhập Ví điện tử sẽ bị tạm khóa đến khi WebMoney nhận được thông báo xác nhận bằng văn bản của Chủ Ví về việc đồng ý mở lại chức năng đăng nhập Ví điện tử.
b) WebMoney có quyền tạm khóa/tạm dừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ số dư trong Ví điện tử của Người sử dụng trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của Chủ Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của WebMoney;
- Chủ Ví có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến việc sử dụng Dịch vu đã đăng ký và sự thay đổi này không đáp ứng đúng các quy định tại Thỏa thuận này;
- Lý do bất kỳ khác mà WebMoney cho là phù hợp để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra.
Sau khi tạm khóa Ví điện tử, WebMoney sẽ thông báo cho Người sử dụng về việc tạm khóa này trong thời gian sớm nhất có thể. Người sử dụng đồng ý không quy trách nhiệm cho WebMoney về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc tạm khóa, và/hoặc chấm dứt/thu hồi/hủy bỏ việc tạm khóa Ví điện tử
WebMoney sẽ chấm dứt việc tạm khóa Ví điện tử khi các điều kiện phát sinh việc tạm khóa chấm dứt.

4.1.4. Đóng tài khoản Ví điện tử WebMoney

Đóng tài khoản Ví điện tử là việc WebMoney đóng hồ sơ Ví điện tử của Người sử dụng. Sau khi bị đóng Ví điện tử, khách hàng muốn sử dụng Ví điện tử trở lại phải làm thủ tục mở và sử dụng Ví điện tử mới theo quy định tại Thỏa thuận này.
a) WebMoney được quyền đóng tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của Chú Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của WebMoney;
- Chủ Ví là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
- Tổ chức có Ví điện tử chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Chủ Ví vi phạm Quy định mở và sử dụng Ví điện tử WebMoney;
- Chủ Ví vi phạm các quy định pháp luật khác trong hoạt động thanh toán;
- Chủ Ví vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ điều nào được quy định trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Chủ Ví không nộp, bổ sung, cập nhật thông tin, chứng từ cho WebMoney; không phản hồi/thực hiện các yêu cầu hoặc phản hồi/thực hiện các yêu cầu không đúng thời hạn sau khi có yêu cầu của WebMoney; bao gồm cả trường hợp liên quan đến “Tạm khóa Ví điện tử”.
b) Xử lý số dư khi đóng tài khoản Ví điện tử WebMoney
Sau khi tài khoản Ví điện tử WebMoney của Người sử dụng bị đóng, số dư còn lại trong Ví điện tử được xem xét xử lý như sau:
- Hoàn trả theo yêu cầu của Chủ Ví, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của Chủ Ví, hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Chủ Ví thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích.
- Chi trả theo quyết định của tòa án
- WebMoney xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên Ví điện tử đã được thông báo nhưng không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Chủ Ví, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Số dư chỉ được chi trả sau khi trừ đi các khoản phí khác theo Biểu phí của WebMoney và căn cứ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận.

4.2. GIỚI HẠN GIAO DỊCH, CẢNH BÁO GIAO DỊCH

Để hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, WebMoney có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh (kể cả sử dụng các biện pháp phong tỏa/tạm khóa Ví điện tử, tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện) đối với các trường hợp WebMoney nghi vấn, đánh giá có tính chất bất thường, phức tạp.
Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của Người sử dụng hoặc không tương xứng với thu nhập dựa trên cảnh báo của Ngân hàng.
Giao dịch phức tạp là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung gian, nhiều tài khoản không cần thiết; giao dịch được thực hiện giữa nhiều tài khoản/Ví điện tử khác nhau của cùng một chủ tài khoản/Chủ Ví tại các khu vực địa lý khác nhau; bất kỳ giao dịch nào do WebMoney nhận định không bình thường và cần có sự giám sát chặt chẽ.

4.3. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

Thông tin Người sử dụng là thông tin để xác định một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin định danh của cá nhân/tổ chức (tên, ngày tháng năm sinh, thời điểm thành lập, CMND/Passport, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, ...), thông tin liên lạc (số điện thoại di động, địa chỉ email), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin chi tiết cần thiết khác. Chi tiết thông tin Người sử dụng cần được kê khai theo biểu mẫu hướng dẫn cụ thể của WebMoney
Để mở, duy trì và sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, Người sử dụng phải cung cấp và cập nhật thông tin chính xác cho WebMoney theo quy định và hướng dẫn cụ thể.

4.3.1. Thông tin định danh

Các giấy tờ có tính pháp lý để Người sử dụng kê khai theo thông tin định danh cần được cung cấp bản scan (scan từ bản chính/bản gốc) cho WebMoney theo đúng thời gian cam kết quy định.

4.3.2. Thông tin tài khoản ngân hàng

Người sử dụng phải khai báo 01 (một) tài khoản ngân hàng tương ứng cho 01 (một) Ví điện tử đăng ký sử dụng.
Tại bất kỳ thời điểm nào, WebMoney có quyền tạm khóa/đóng tài khoản Ví điện tử khi phát hiện bất kỳ nội dung không chính xác liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng Người sử dụng đã khai báo.

4.3.3. Thông tin liên lạc

Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại và các thông tin liên lạc khác còn giá trị sử dụng và đảm bảo khả năng tiếp nhận thông tin từ WebMoney. Người sử dụng có thể cập nhật thông tin liên lạc bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn của WebMoney WebMoney mặc định các thông tin liên lạc sau cùng của Người sử dụng sẽ là cơ sở liên lạc giữa WebMoney và Người sử dụng. WebMoney sẽ không chấp nhận việc Người sử dụng viện dẫn các lý do thông tin liên lạc đã cung cấp không chính xác, hết hạn sử dụng, bị khóa, hay bất kỳ lý do nào khác khiến Người sử dụng không thể nhận được liên lạc từ WebMoney.
Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật các thông tin được gửi từ WebMoney đến Người sử dụng, và đồng ý với việc WebMoney không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin trên bị truy cập hoặc sử dụng bởi bất kỳ đối tượng nào khác.

4.4. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Thông tin của Người sử dụng cung cấp là cần thiết để có thể truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, là cơ sở bắt buộc để WebMoney kiểm tra/ xác thực thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ; và xử lý dữ liệu. Vì vậy, Người sử dụng phải cam kết, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin cung cấp cho WebMoney, kịp thời cập nhật ngay khi có thay đổi. WebMoney không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin Người sử dụng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

4.5. CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, Người sử dụng cam kết và đảm báo thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

4.5.1. Quyền của Người sử dụng

- Được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến Ví điện tử WebMoney do WebMoney cung cấp
- Các giao dịch được thực hiện thông qua Ví điện tử của Người sử dụng đươc hiểu mặc định là nhân danh chính Chủ Ví, và Chủ Ví hoàn toàn kiểm soát, quản lý mọi giao dịch phát sinh trên Ví điện tử này
- Được quyền sử dụng số tiền trong tài khoản Ví điện tử của mình. Việc sử dụng phải hợp pháp, hợp lệ; và WebMoney sẽ tạo mọi điều kiện để Chủ Ví sử dụng số tiền trong Ví điện tử của mình an toàn và hiệu quả nhất
- Được quyền yêu cầu WebMoney thực hiện các giao dịch phát sinh hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư được phép sử dụng
- Được quyền yêu cầu WebMoney đóng hoặc tạm khóa Ví điện tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của WebMoney
- Được quyền yêu cầu WebMoney trích tiền trong Ví điện tử để thanh toán các giao dịch, các khoản nợ đến hạn/quá hạn; các loại phí liên quan đến giao dịch, khiếu nại, tranh chấp, và các chi phí hợp lệ khác theo quy định của WebMoney và pháp luật Việt Nam
- Được quyền yêu cầu WebMoney cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trong Ví điện tử của mình
- Được quyền yêu cầu WebMoney hướng dẫn sử dụng Dịch vụ, và/hoặc tiếp nhận và xử lý các thắc mắc, khiếu nại, tra soát, tranh chấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

4.5.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Người sử dụng

- Đảm bảo có đủ số dư tối thiểu theo quy định của WebMoney và có đủ số dư được phép sử dụng trong Ví điện tử của mình để thực hiện các giao dịch hợp pháp và trả các khoản phí theo quy định của WebMoney
- Không được phép cầm cố, thế chấp hoặc các hành vi tương tự đối với Ví điện tử của mình
- Tự đối chiếu, theo dõi số dư trong Ví điện tử của mình với chứng từ giao dịch do WebMoney cung cấp/phát hành.
- Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của WebMoney; sử dụng Ví điện tử đúng mục đích những thông tin mà WebMoney cung cấp. Không được sử dụng Ví điện tử WebMoney cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác
- Cung cấp các thông tin mà WebMoney yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney. Nội dung thông tin phải kịp thời thay đổi đầy đủ, chính xác, trung thực, khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở Ví điện tử WebMoney trong các giao dịch thanh toán; và chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng khi sử dụng Ví điện tử WebMoney do lỗi của mình.
- Có trách nhiệm thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn bảo mật của WebMoney và tự đảm bảo an toàn bảo mật đối với các giao dịch thanh toán và/hoặc bất kỳ thông tin truy cập, thông tin định danh và các thông tin khác liên quan đến tài khoản Ví điện tử do WebMoney cung cấp. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại và tổn thất gây ra do việc thất thoát thông tin này (bị mất, đánh cắp, bị trộm, hoặc được tiết lộ cho Bên thứ ba bất kỳ).
- Người sử dụng phải thông báo ngay cho WebMoney khi thông tin giao dịch, truy cập, định danh và/hoặc các thông tin khác liên quan đến tài khoản Ví điện tử của mình bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để WebMoney kịp thời xử lý. Và, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại và tổn thất khác trước khi WebMoney đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp
- Ngoại trừ trường hợp Chủ Ví đã thông báo cho WebMoney về việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney theo quy định tại Thỏa thuận này và đã nhận được xác nhận việc chấm dứt từ WebMoney; Chủ Ví đồng ý rằng đối với bất kỳ hành động truy cập nào vào Dịch vụ, nếu WebMoney kiểm tra thấy đúng và đầy đủ mật khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác theo quy định sẽ mặc nhiên xem đó là các hành vi của Chủ Ví; dù sau đó phát hiện việc truy cập này được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. Chủ Ví phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rùi ro và thiệt hại do việc sử dụng trái phép đó gây ra.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng Ví của Người sử dụng; và tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ mà Người sử dụng cung cấp.
- Đồng ý việc thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ thông tin của WebMoney liên quan đến Người sử dụng theo các quy định của Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật thông tin
- Hoàn trả hoặc phối hợp với WebMoney hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do WebMoney hoặc Người sử dụng khác chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của WebMoney)
- Thông báo kịp thời cho WebMoney khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch thanh toán hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng.
- Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc khi sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng đã đồng ý cho phép WebMoney được gửi thư điện tử, tin nhắn hoặc gọi đến số điện thoại của Người sử dụng để:
+ Thông báo mã OTP
+ Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá Dịch vụ Ví điện tử WebMoney và/hoặc các dịch vụ khác; thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi.
+ Thông báo khác phục vụ cho việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử đền Người sử dụng
- Nếu Người sử dụng cho rằng có sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của WebMoney, Người sử dụng có thể liên lạc trực tiếp và ngay khi phát sinh sự việc trên với bộ phận Chăm sóc khách hàng của WebMoney để được giải quyết
- Người sử dụng đồng ý và có trách nhiệm nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra khi có yêu cầu của WebMoney. Tùy thuộc vào quyết định của WebMoney vào từng thời điểm, việc chậm trễ và/hoặc không nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra theo yêu cầu của WebMoney sẽ dẫn đến việc WebMoney thực hiện phong tỏa/tạm khóa/đóng tài khoản hoặc tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện. Trong trường hợp này, Người sử dụng đồng ý việc WebMoney toàn quyền xử lý số tiền liên quan, đồng thời cam kết tuân thủ các kết quả xử lý của WebMoney.
- Người sử dụng có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng,.... để có thể kết nối, truy cập an toàn Dịch vụ.
- Người sử dụng chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp hợp lý và/hoặc theo đúng hướng dẫn của WebMoney nhằm đảm bảo an toàn, tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng,... dùng để kết nối, truy cập vào Dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ.
- Trong trường hợp Người sử dụng tiếp nhận được thông tin về khách hàng khác của WebMoney khi sử dụng Dịch vụ dù dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Người sử dụng phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc/và dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của chính người đó
- Chủ Ví phải chịu trách nhiệm với các giao dịch Ví điện tử WebMoney xuất phát từ Chủ Ví. Trường hợp Chủ Ví vi phạm Thỏa thuận và gây thiệt hại/tổn thất, Chủ Ví phải có trách nhiệm bồi thường cho WebMoney, khách hàng khác, bên thứ ba có liên quan
- Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của WebMoney.

4.6. QUYỀN CỦA WEBMONEY

- WebMoney được tự động trích nợ từ tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng:
+ Để thanh toán các khoản nợ đến hạn/quá hạn, các loại phí liên quan đến giao dịch, khiếu nại, tranh chấp, và các chi phí hợp lệ khác theo quy định
+ Để thanh toán các khoản phí khác theo Biểu phí của WebMoney
+ Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Chủ Ví phải thanh toán
+ Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của Ví điện tử theo quy định của WebMoney và Chủ Ví đã được thông báo về điều này
+ Khi phát hiện đã chuyển nhầm tiền vào Ví điện tử của Người sử dụng; hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết với WebMoney hoặc khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của khách hàng
+ Chuyển trả người thanh toán, hoặc xử lý theo quy định nội bộ của WebMoney đối với khoản tiền không người nhận, nếu Người sử dụng không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của Người sử dụng đối với khoản tiền đó.
+ Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Người sử dụng và WebMoney
- Được quyền từ chối các lệnh thanh toán của Người sử dụng trong các trường hợp:
+ Người sử dụng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở Ví điện tử, hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Người sử dụng và WebMoney va/hoặc bên thứ ba có liên quan
+ Ví điện tử của Người sử dụng không đủ số dư theo quy định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán
+ Ví điện tử đang bị đóng, bị phong tỏa/tạm khóa toàn bộ hoặc một phần; hoặc phần không bị phong tỏa/tạm khóa không có đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán
- Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng Ví điện tử của Chủ Ví khi Chủ Ví chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ phải trả cho WebMoney hoặc/và các nghĩa vụ khác
- Quy định về số dư tối thiểu, hạn mức giao dịch trên Ví điện tử tùy theo từng thời kỳ hoặc/và từng trường hợp sử dụng
- Quy định và áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống Ví điện tử WebMoney
- WebMoney không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người sử dụng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này do lỗi cố ý của WebMoney
- WebMoney không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người sử dụng phải chịu phát sinh từ hoặc do:
+ Người sử dụng để mất, lộ, mất cắp hoặc tiết lộ thông tin truy cập, định danh , và các thông tin khác liên quan đến Ví điện tử của mình dẫn đến việc người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ cung ứng;
+ Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố này xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của WebMoney, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ;
+ Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tin nhắn hoặc Người sử dụng không nhận được tin nhắn
+ Việc tin nhắn hoặc/và thông tin được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối, đăng nhập và sử dụng tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng
+ Bất cứ trường hợp phát sinh các Sự kiện bất khả kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, bão, động đất; các sự kiện xã hội như: biểu tình, bạo động, bạo loạn và chiến tranh, các hoạt động của các Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền.

4.7. TRÁCH NHIỆM CỦA WEBMONEY

- Thực hiện lệnh thanh toán của Chủ Ví sau khi đã kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng phù hợp quy định và thỏa thuận giữa WebMoneyVietnam và Người sử dụng; hoàn trả kip thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán.
- Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên Ví điện tử theo thỏa thuận với Chủ Ví.
- Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở Ví điện tử của Chủ Ví.
- Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến Ví điện tử và giao dịch trên Ví điện tử của Chủ Ví theo quy định của pháp luật
- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho Người sử dụng do sai sót, lỗi xuất phát từ WebMoney
- Xây dựng quy trình, chính sách, biểu phí về việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney
- Hướng dẫn, thông báo công khai để Người sử dụng biết; cũng như chịu trách nhiệm giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của Người sử dụng trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ.

4.8. CHẤM DỨT SỬ DỤNG

- WebMoney có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, WebMoney sẽ thông báo cho Người sử dụng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ.
- Người sử dụng có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản Ví điện tử WebMoney và thực hiện đóng tài khoản của mình. Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, Người sử dụng không được tiếp tục sử dụng tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin khác do WebMoney cung cấp.
- Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi Người sử dụng ngừng và chấm dứt Dịch vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này trong thời gian sử dụng Dịch vụ.

4.9. CHẾ ĐỘ PHÍ

- Phí sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney căn cứ theo biểu phí được WebMoney công bố cho từng thời kỳ tùy theo đặc điểm của từng loại dịch vụ
- Người sử dụng ủy quyền cho WebMoney được quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch vụ trên bất kỳ ví điện tử nào mở tại WebMoney để thanh toán tiền phí sử dụng Dịch vụ này.
- Phí Dịch vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh Giao dịch tùy vào từng loại hình dịch vụ mà WebMoney cung cấp. WebMoney sẽ không hoàn trả phần phí Dịch vụ đã thanh toán của Người sử dụng, trừ trường hợp phần phí Dịch vụ liên quan đến giao dịch được xác định do lỗi của WebMoney.
- Các khoản tiền bồi hoàn/hoàn trả sẽ được trả các khoản phí liên quan đến việc bồi hoàn/hoàn trả trước khi bồi hoàn/hoàn trả.

4.10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hoá/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến WebMoney và dịch vụ Ví điện tử WebMoney đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của WebMoney. Người sử dụng phải tôn trọng các quyền này và WebMoney nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của WebMoney.

4.11. CHUYỂN NHƯỢNG

Khi chưa có đồng ý bằng văn bản của WebMoney, Người sử dụng không được quyền chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Người sử dụng đã được xác định trong Bản Thoả Thuận này.

4.12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ, và/hoặc liên quan đến Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, các Bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, hai Bên thống nhất tranh chấp hoặc bất đồng đó sẽ được giải quyết tại toà án có thẩm quyền. Quyết định của Toà án có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian toà án chưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên theo quy định của Thoả Thuận này. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện theo phán quyết của toà án phải chịu.